VIZ FRANA MILČINSKEGA SMLEDNIK

http://www.viz-smlednik.si/

VIZ Frana Milčinskega Smlednik je prvi povojni vzgojni zavod v Sloveniji. Od leta 1946 se ukvarja s težje vzgojljivimi mladostniki ali “ptički brez gnezda”, kot jih je poimenoval Fran Milčinski, pisatelj in mladinski sodnik, po katerem zavod nosi ime. VIZ Smlednik je sinonim za več kot 70 let izkušenj pri vzgoji in izobraževanju otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Varno gnezdo nudi povsem običajnim fantom in dekletom med 11. in 15. letom starosti, ki pa se jim je že v osnovni šoli nekaj zalomilo. Največkrat so se slabo učili, zanemarjali šolo, se večkrat sprli z vrstniki, starši in učitelji, ali pa so imeli kakšne druge težave. Njihovi starši so najpogosteje poskušali reševati težave na številne načine, pa se nobeden ni čisto dobro obnesel, zato so se odločili za oddajo otroka v zavod. Zavod lahko sprejme do 40 otrok, ki so razporejeni v štiri vzgojne skupine in živijo v štirih med seboj povezanih hišicah. Mladostniki obiskujejo interno osnovno šolo, ki se izvaja po programu in predmetniku devetletne redne osnovne šole. Pouk poteka po veljavnem učnem načrtu in predmetniku, a v skladu z diferenciacijo in individualizacijo glede na potrebe posameznega učenca. Poleg rednega pouka je za učence, ki potrebujejo individualni pristop, vzporedno organiziran tudi individualni pouk. Zavod načrtno že več let razvija raznovrstne interesne dejavnosti in doživljajske projekte. Z neformalnim učenjem vzpostavljamo medsebojno zaupanje in spoštovanje, prispevamo k navajanju na samostojnost ter vplivamo na oblikovanje ustreznih navad in vedenjskih vzorcev. Zavod je dobro vpet v lokalno okolje. Ponosni smo na medgeneracijsko povezovanje v lokalni skupnosti, saj se kot prostovoljci vključujemo v Center starejših Medvode in v projektu Simbioza šola skrbimo za računalniško opismenjevanje starejših. Že vrsto let dajemo velik poudarek delu s starši. Delo s starši in njihovo opolnomočenje je eno izmed zelo pomembnih področij dela, ko se pripravljamo na vključitev mladostnika nazaj v matično okolje. Zavod ima tudi dislocirano stanovanjsko skupino Ježek, ki deluje v Guncljah v Ljubljani, namenjena pa je srednješolcem.