STROKOVNI CENTER

Je projekt, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, izvaja pa ga konzorcij šestih slovenskih vzgojnih zavodov in mladinskih domov v Zahodni slovenski regiji.

KONCEPT DELOVANJA STROKOVNEGA CENTRA:

Strokovni center je strokovna ustanova, ki združuje aktivnosti in programe za učinkovito odpravljanje raznolikih čustvenih in vedenjskih težav otrok in mladostnikov vseh starostnih skupin. Upoštevajoč potrebe uporabnikov zajema inovativne programe posameznih vzgojnih zavodov-konzorcijskih partnerjev v povezavi z drugimi zavodi-konzorcijskimi partnerji, šolami, družinami, centri za socialno delo in izkorišča možnosti, ki jih ponujajo lokalna okolja. Deluje tudi preventivno v smislu obvladovanja čustvenih in vedenjskih težav in s tem zmanjšuje namestitve v vzgojne zavode in mladinske domove, skrajšuje institucionalno obravnavo in preprečuje ponovne namestitve, zmanjšuje osipništvo na področju izobraževanja in povečuje kompetence otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami za samostojno življenje, poklicno usposabljanje in zaposlovanje. Nosilci aktivnosti in programov so izkušeni strokovni delavci vzgojnih zavodov in mladinskih domov ter zunanji sodelavci potrebnih profilov, s katerimi vzgojni zavodi ne razpolagajo. Strokovni center smotrno izkorišča obstoječe prostorske in druge materialne vire vzgojnih zavodov in mladinskih domov in jih glede na potrebe aktivnosti in programov, zajetih v projektu, smiselno dopolnjuje.

PODROČJA DELOVANJA

Strokovni center bo deloval v kohezijski regiji Zahodna Slovenija. Področja delovanja tvorijo kontinuum obravnav otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami, in sicer: – vključujejo otroke in mladostnike od otroštva do vstopa v samostojno življenje; – vključujejo nove vsebinske in organizacijske oblike dela obstoječih vzgojnih zavodov in mladinskih domov regije ter nove oblike neinstitucionalnih – pred in poinstitucionalnih obravnav; – zagotavljajo potrebno dodatno specifično individulano in skupinsko obravnavo, – predvidevajo mreženje vzgojnih zavodov med seboj ter sodelovanje s Centri za socialno delo, običajnimi vzgojno izobraževalnimi programi oziroma šolami, zdravstvenimi zavodi in lokalnimi skupnostmi, kjer delujejo nevladne organizacije, društva, klubi, potencialni zaposlovalci itd. – predvidevajo večjo podporo družinam otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami za čim hitrejšo vrnitev v domače okolje.

GLAVNI NAMEN strokovnega centra je v vzgojne zavode in mladinske domove uvesti inovativne pristope dela v smeri deinstitucionalizacije s cilji učinkovitejše zavodske obravnave, zmanjševanja in skrajševanja namestitev, preprečevanja ponovnih namestitev, zmanjševanja neuspešnosti in opuščanja izobraževanja ter povečevanja kompetenc otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami za samostojno življenje, poklicno usposabljanje in zaposlovanje.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020, 9. prednostna os: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine; prednostna naložba  9.2: »Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visokokakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega pomena; Specifični cilj 1 : Pilotno preizkušen pristop za boljšo integracijo storitev dolgotrajne oskrbe

 

VREDNOST PROJEKTA: 1.044.750, 00 evr

ČAS TRAJANJA PROJEKTA: 1.9.2017 – 30.9.2019