MLADINSKI DOM MALČI BELIČEVE

http://www.malci-beliceve.si/

MDMB je ustanovljen za opravljanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (vzgoje in izobraževanja otrok ter mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami), po javno veljavnih vzgojno-izobraževalnih programih, ki jih v izvajanje določi minister, pristojen za izobraževanje, znanost in šport.

MDMB  izvaja dejavnost socialnega varstva z nastanitvijo, ki obsega vse oblike pomoči v zavodu ali druge organizirane oblike, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma ali lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo.  

Mladinski dom Malči Beličeve je ustanova, ki razvojno, vzgojno in socialno ogroženim otrokom in mladostnikom z vedenjskimi in čustvenimi težavami nudi in zagotavlja kompletno, celodnevno oskrbo skozi vse leto. Poleg tega nudi še varstvo, zdravstveno nego, vzgojo in prevzgojo ter celotno pomoč pri izobraževanju osnovnošolski in srednješolski populaciji , ki obiskujejo redne osnovne šole, srednje šole ali Center Janeza Levca Ljubljana (prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program vzgoje in izobraževanja).

Sedež Mladinskega doma Malči Beličeve je na Mencingerjevi 65 v Ljubljani.

Na samem sedežu doma deluje 6 vzgojnih skupin (v nadaljevanju družine), v katerega sprejemamo osnovnošolsko populacijo obeh spolov v starosti od 6. do 14. leta.

Pod okriljem MDMB deluje:

 • Stanovanjska skupina na Ažmanovi 28, Ljubljana, kamor nameščamo mladostnike, ki uspešno zaključijo osnovnošolski program v domu, in se želijo izobraževati v srednješolskih programih na področju MOL in mladostniki, ki nimajo možnosti vrnitve v domače okolje, aktivno iščejo zaposlitev ali delajo in pridobivajo kompetence za samostojno življenje.
 • Stanovanjska skupina na Maistrovi ulici 6, Brežice, ki sprejema mladostnike tretje triade osnovne šole in mladostnike, ki se izobražujejo v srednješolskih programih na območju Brežic, Krškega, Sevnice in Novega mesta.
 • Mladinsko stanovanje na Dolenjski cesti 46, Ljubljana, kamor lahko namestimo mladostnika, ki nima možnosti vrnitve v domače okolje, vzgojitelj ga občasno spremlja in mu nudi podporo, sicer pa živi, se izobražuje ali dela povsem samostojno.

 

 

Postopek sprejema

 

Dom sprejema otroke in mladostnike izključno z odločbo centrov za socialno delo.

Pobudo za sprejem lahko poda otrok sam, starši, šola, rejniki, soseska.

Pred sprejemom otroka zberemo vso potrebno dokumentacijo:  socialno in družinsko anamnezo, poročilo šole, poročilo šolske svetovalne službe, poročilo razrednika, poročila ali izvide vseh ustanov ali institucij, kjer je  bil otrok že obravnavan (SC, PK, PPO), izvidi in mnenja komisije za razvrščanje/usmerjanje.

 

Pred samim sprejemom povabimo otroka in njegove starše na informativni ogled s predstavitvijo življenja in dela v MDMB. Starše otroka/mladostnika, ki naj bi prišel v MDMB, seznanimo s potekom življenja in dela v MDMB, predstavimo mu hišni red, spoznamo ga s pogoji bivanja, šolanja. Pogovorimo se o njegovih obveznostih (redno obiskovanje pouka, njegove pričakovane aktivnosti, načini sodelovanja z nami), njegovih pravicah, pa tudi o njegovih dolžnostih.

 

Vsem zainteresiranim na tem ogledu predstavimo tudi naša pričakovanja, naš način in oblike dela, naše možnosti. Spregovorimo tudi o poklicnih ambicijah otroka, željah in tukajšnjih možnosti za uresničitev le-teh. Opravimo seveda tudi ogled celotne hiše in vseh skupin.

 

Pomemben kriterij za sprejem otroka v MDMB je tudi njegov prostovoljni pristanek, oz. pripravljenost na prihod k nam in bivanje v MDMB, s ciljem da nekaj spremeni v svojem življenju, s tem pa tudi izrazi pripravljenost za skupno sodelovanje.

 

Ko otrok po predstavitvi MDMB sam vidi in sliši,  kje in kako naj bi nadaljeval za nekaj časa svoje življenje, ima možnost, da se sam odloči in pove, kje želi biti.

 

 

Kriteriji sprejema

 

Otroci in mladostniki, ki so sprejeti in obravnavani v MDMB, so socialno in razvojno ogroženi, posledično imajo lažje vedenjske in čustvene težave.

Vzroki socialne ogroženosti so predvsem posledice neprimernega socialnega okolja, nespodbudnih družinskih razmer in okolja.

 

Najpogostejši vzroki za sprejem so:

 • vzgojna nemoč staršev, ki ogroža zdrav razvoj otroka,
 • slaba opremljenost za starševstvo,
 • neurejene družinske in stanovanjske razmere, ki ogrožajo normalen razvoj otroka,
 • občasno ali stalno trpinčenje otroka,
 • psihično in fizično nasilje v družini, sum na zlorabo,
 • odvisnost staršev od alkohola ali psihotropnih snovi,
 • začasna ali stalna odsotnost staršev (odhodi v tujino, prestajanje zaporne kazni, zdravljenje, hospitalizacija),
 • smrt v družini …

MDMB sprejema tudi otroke, kjer se je rejništvo pokazalo kot manj primerna ali manj uspešna oblika pomoči.

Otroci in mladostniki, sprejeti v MDMB, imajo pogosto vedenjske in čustvene težave, so razvojno ogroženi, emocionalni prikrajšani, zavrti, vzgojno zanemarjeni, razvajeni, imajo specifične učne težave in so pri šolskem delu neuspešni, nizko motivirani, z velikimi primanjkljaji ter nemirni. Imajo slabo samopodobo, ne zaupajo vase, imajo včasih nerealna pričakovanja, želje in cilje, so storilnostno manj učinkoviti.  Žal imajo tudi slabe izkušnje z odraslimi oziroma avtoritetami, so težje vodljivi, imajo težave s storilnostjo ter motivacijo za kontinuirano in dolgotrajnejše delo. Njihove sposobnosti so zelo različne, tudi neskladne, na posameznih področjih so lahko tudi nadpovprečni.

 

Starost

V MDMB bivajo otroci od 6. leta dalje. V primeru uspešnosti otroka in učinkovitosti njegovega bivanja pri nas, lahko z bivanjem nadaljuje do zaključka izobraževanja, če se otroku med šolanjem ne najde ustreznejše namestitve.

 

Prostorski in kadrovski pogoji

Dom je sestavljen iz osrednje, upravne zgradbe s tremi krili, v vsakem izmed njih imata prostor dve vzgojni skupini oz. družini, torej skupaj šest skupin z največ desetimi otroki ali mladostniki.

Stanovanjska skupina na Ažmanovi deluje v stanovanjski hiši, ki je primerna za bivanje osmih mladostnikov.

Stanovanjska skupina v Brežicah deluje v stanovanjskem bloku, v dveh dvosobnih stanovanjih in je primerna za bivanje osmih otrok/mladostnikov.

Mladinsko stanovanje imamo v Ljubljani. Stanovanje je primerno za enega otroka/mladostnika.

V MDMB lahko sprejmemo do 77 otrok in mladostnikov.

 

 

 

Izobraževalne možnosti v instituciji oz. v okolju

Vsi naši otroci in mladostniki, ki bivajo v bivalnih enotah v Ljubljani, obiskujejo eksterne šole na področju Mestne občine Ljubljana, mladostniki, ki bivajo v SS v Brežicah pa na področju Brežic, Krškega, Sevnice in Novega mesta..

 

V MDMB so organizirane naslednje službe:

 • pedagoško-strokovna služba –  vzgojitelji, svetovalna delavca;
 • tehnični del – gospodinje, kuharji, hišnik, snažilka;
 • upravno-administrativni del – tajnik – VIZ, računovodkinja;
 • vodja – ravnatelj.

 

Značilnosti življenja v domu

Družinski sistem vzgoje

Vsaka vzgojna skupina, ki jo znotraj hiše imenujemo  družina, je  mešana po spolu, starosti in zahtevnosti otrok. Vodita jo matična vzgojitelja, ženska in moški, ki predstavljata starše v vzgojnem smislu.

Tudi v stanovanjskih skupinah zasledujemo družinski princip vzgoje, saj ob pomoči štirih vzgojiteljev otroci in mladostniki sami skrbijo za prehrano in zase.

Individualna učno vzgojna pomoč

Deluje na eno hišo. Pokriva torej dve skupini, znotraj katerih so deležni te vrste pomoči tisti otroci, ki le-to najbolj potrebujejo. Individualni vzgojitelj v začetku šolskega leta izdela svoj individualni načrt za učno pomoč po posameznih predmetih za vsakega otroka. Skozi celo šolsko leto ga sproti evalvirata in dopolnjujeta.

Interesne dejavnosti

Velik pomen se daje strukturiranju otrokovega prostega časa znotraj MDMB, kjer v popoldanskem času za to poskrbijo vzgojitelji in zunanji animatorji (glasba). Hkrati pa vzpodbujamo otroke k vključevanju v interesne dejavnosti izven MDMB, zaradi vključevanja otrok v socialno okolje. Vsakemu otroku omogočimo vključitev v vsaj eno interesno dejavnost izven doma (nogomet, košarka, namizni tenis, rokomet, kickboks, različni plesi, jahanje …)

 

 

 

Botrstvo

Botrstvo v naši hiši je dobrodelna oblika pomoči  »našim« otrokom in mladostnikom pri kakovosti njihovega odraščanja. Ne gre za pomoč družini, temveč pomoč točno določenemu otroku, ki ga Boter ob sklenitvi botrstva tudi spozna.

V večini prihajajo naši otroci iz socialno šibkega okolja in naša težnja je, da jim omogočimo čim ustreznejše pogoje, da se lahko enakovredno vključujejo v širše okolje. Naše »botrstvo« traja že več kot 20 let, z željo oz. idejo, da bi vsak otrok in mladostnik imel svojega Botra, ki bi mu na njegov osebni račun vsak mesec nakazal dogovorjen znesek. Ta denar je namenjen izključno otroku v smislu žepnine. S tem Botri omogočijo »našim« otrokom možnost, da si lahko kupijo nekaj zase in tudi možnost, da se otroci učijo razpolagati z lastnim denarjem. Otrok s tem denarjem razpolaga po lastni želji, a z vednostjo in priporočili matičnega vzgojitelja. Pri tem ne gre zgolj za denar. Imeti svojega Botra otrokom veliko pomeni. V skromno, simbolično, ampak otrokom zelo pomembno zahvalo, otroci dvakrat letno povabijo svoje botre v MDMB, v svoje prostore in se na svoj, otroški način poskušajo zahvaliti za vse storjeno, dano in doživeto (za njih kaj pripravijo, spečejo, izdelajo kakšen spominek, ki jim ga s ponosom podarijo).

Donatorstvo projektom in otrokovim aktivnostim (dobrodelnost)

Ker želimo našim otrokom omogočiti pogoje, znotraj katerih bodo lahko razvijali svoje potenciale, smo veseli vsake donacije v obliki prispevkov, oblek ali korporativnih akcij. S tem jim lahko omogočimo doživljanja pozitivnih izkušenj in doživetij (obiskovanje interesnih dejavnosti, obiskovanje določenih treningov, glasbenih in plesnih šol, izletov, kolonij, nakup igrač, instrumentov, knjig, oblačil, obutve, športne opreme, ogled določenih kulturnih prireditev, kinopredstav …).

Sodelovanje s starši

S starši si želimo uspešnega sodelovanja. Srečanja so na formalni ravni – vabimo jih na pogovore, timske sestanke, roditeljske sestanke. Na neformalni ravni pa jih vabimo na naše proslave, prireditve in srečanja.

Strokovno delo s starši pa poleg rednega sodelovanja poteka še  individualno ali skupinsko. Skupinska  oblika dela s starši so posebna srečanja oz. delavnice za starše. Srečanja so namenjena druženju, nudenju informacij, znanj in veščin, pomoči oz. podpori staršem, rejnikom, skrbnikom pri vzgojnih težavah in problemih, s katerimi se srečujejo  pri vzgoji otrok. Druga oblika dela s starši pa so individualna srečanja. Tu gre za pomoč pri razreševanju osebnih stisk in težav posameznega starša s ciljem izboljšati kvaliteto odnosa med otrokom, staršem in našo ustanovo.

 

 

Sodelovanje in povezovanje z zunanjimi institucijami

Sodelujemo z vsemi potrebnimi zunanjimi institucijami ki, prispevajo k boljšemu spoznavanju otrok, boljši adaptaciji, boljši integraciji, večji uspešnosti in boljši realizaciji vseh njegovih želja in ciljev.

Sodelujemo s pristojnimi centri za socialno delo, osnovnimi in srednjimi šolami, Centrom Janeza Levca Ljubljana, Svetovalnim centrom za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, pedo-psihiatričnim oddelkom, športnimi klubi, taborniki, Zvezo prijateljev mladine,  Plesno šolo Urška, glasbeno šolo, Rdečim križem, sodstvom, policijo, zdravstvenim domom, stomatološko kliniko …

Odpust in nadaljnje možnosti šolanja, bivanja

Mladostniki po zaključenem osnovnošolskem izobraževanju lahko nadaljujejo z bivanjem v MDMB, stanovanjski skupini ali mladinskem stanovanju, če so redno vpisani v programe srednjega izobraževanja  in se s tem strinja  pristojni  center za socialno delo .

Prednosti, posebnosti institucije, močna področja

Prednost MDMB je v tem, da je vključen v urbano mestno okolje, ki nudi otrokom in mladostnikom več možnosti za vključevanje v različne interesne aktivnosti. Odprti smo za študente, obiskovalce … V sodelovanju z zaposlenimi v podjetjih izvajamo različne dobrodelne, skupne akcije z otroki in vzgojitelji. V MDMB imamo organizirano individualno učno pomoč, kjer lahko posameznik nadomesti primanjkljaje na učnem področju. V neposredno vzgojno delo vključujemo večje število prostovoljcev, kjer imajo otroci in mladostniki dodatne možnosti za napredovanje.

Doživljajska pedagogika ima pomembno mesto v življenju odraščanja »naših« otrok in mladostnikov.

S ciljem in željo po razvijanju pozitivnih doživetij, razvijanju določenih spretnosti, veščin, kompetenc, pridobivanju ustreznih življenjskih izkušenj izven institucij, razvijanju in oblikovanje interesov, aspiracij, oblikovanju ustrezne samopodobe, predvsem pa z namenom povezovanja, organiziramo in sodelujemo v mnogih projektih (letovanja, zimovanja, tabori, izleti, družinski vikendi …). Vsako leto se »rojevajo« novi. Kar nekaj pa je takih, ki smo jih osvojili za stalne in jih izvajamo že več let (mirno morje, svetovno prvenstvo v nogometu za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami na Poljskem).

Spletna stran: http://www.malci-beliceve.si