MLADINSKI DOM JARŠE

mladinski dom jarše

MLADINSKI DOM JARŠE je vzgojno izobraževalni zavod, ki izvaja tri neodvisne programe:  stanovanjske skupine, osnovno šolo in produkcijsko šolo.

Mladinski dom Jarše ima štiri stanovanjske skupine: Hiša, ki se nahaja na Jarški cesti 42, Kokosu in Zelenem tiru, ki se nahajata na Ulici Vide Pregarčeve 34 in Črnuški Gmajni na Suhadolčanovi 57 v Ljubljani, biva po osem mladostnikov, ki zaradi različnih vedenjskih, čustvenih, osebnostnih in drugih težav potrebujejo posebno skrb, zanje pa skrbijo po štirje vzgojitelji. Običajno obiskujejo redne izobraževalne programe, posamezniki pa tudi osnovno šolo in produkcijsko šolo Mladinskega doma Jarše. V stanovanjske skupine so nameščeni z odločbo pristojnega Centra za socialno delo.

Na osnovno šolo Mladinskega doma Jarše, ki se nahaja na Jarški cesti 44 v Ljubljani, prihajajo osnovnošolci iz Ljubljane in bližnje okolice, ki zaradi vedenjskih, čustvenih, učnih in drugih težav v šoli potrebujejo več pomoči. V oddelku je največ 8 učencev, šola pa izvaja program šestega, sedmega, osmega in devetega razreda. Osnovna šola ima izobraževalni program z običajnimi standardi,  prilagojeno je le izvajanje in obilo dodatne strokovne pomoči, ne le otrokom, temveč tudi staršem. Otroci so lahko iz matičnih osnovnih šol prešolani na pobudo šol in v sodelovanju s starši, kot posledica tretjega vzgojnega opomina  ali z odločbo komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami.

Produkcijska šola, ki se prav tako kot osnovna šola nahaja na Jarški cesti 44 v Ljubljani,  je namenjena mladostnikom, ki iz različnih razlogov v tekočem šolskem letu ne obiskujejo običajnih poklicnih in strokovnih izobraževalnih programov.  Ni običajna šola, mladostniki se učijo veščin, kot so uporaba različnih računalniških programov, šivanje, tisk, snemanje, kuhanje ter socialnih veščin,kot so reševanje konfliktov, sodelovanje z drugimi, prevzemanje odgovornosti zase. Starši mladostnikov, vključenih v Produkcijsko šolo, so deležni podpore pri vzgoji in osamosvajanju mladostnikov. Mladostniki se v produkcisjko šolo vključijo na lastno željo in s strinjanjem ter sodelovanjem staršev.

Skupina strokovnih delavcev Mladinskega doma Jarše izvaja tudi seminarje, objavljene v KATIS-u in druge oblike izobraževanj za pedagoške delavce o delu z vedenjsko težavnimi otroci in mladostniki ter njihovimi starši. Seminarji so že vrsto let izjemno dobro obiskani.

 

Splošne informacije

Naziv: Mladinski dom Jarše
Odgovorna oseba: Ina Kreft Toman, ravnateljica
Davčna številka: 680 560 87 ( nismo zavezanci za DDV )
TR UJP: 01100-6030718759
Matična številka: 5051096000
Telefonska številka:
Tajništvo: 01 541 43 43
Email naslov: info@mdj.si

Več o Mladinskem domu Jarše najdete na: https://www.mdj.si/