SPECIALIZIRANE IN INTENZIVNE VZGOJNE SKUPINE

Intenzivna športno doživljajska skupina

Izvajalec: Luka Dobovičnik
Mladinski dom Malči Beličeve

V Mladinskem domu Malči Beličeve bivajo otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Domski vsakdanjik zaznamuje toga struktura. Veliko časa je namenjenega šolskemu delu, saj imajo otroci zaradi omenjenih motenj tudi primanjkljaje na posameznih področjih učenja. Pogostokrat primanjkuje časa za skupinsko delo in aktivnosti, ker uspešno in učinkovito delo z njimi zahteva individualno pomoč, usmerjanje in podporo.

V domu smo se odločili, da bomo obstoječi program dela prilagodili in nadgradili z dodatnimi športno doživljajskimi aktivnostmi. Preko njih bomo poskušali doseči in uresničiti cilje na čustvenih, vedenjskih in vzgojnih področjih, ter cilje s področja skupinske dinamike. Program bomo izvedli z že sestavljeno skupino otrok in ne z izbranimi posamezniki s celega doma, z razlogom:

 • lažjega in učinkovitejšega prenosa in osmišljevanja znanja ter spretnosti iz enega (športnega), na druga področja,
 • lažjega in učinkovitejšega postavljanja, spremljanja, nadgradnje in povezovanja ciljev ter vsebin,
 • olajšanja skupinsko dinamičnih procesov dela v začetnih fazah dela z (novo) skupino,
 • dobrega poznavanja otrokovih prednosti in primanjkljajev, njihovih staršev in drugih, ki so v delo z otroki vključeni prek različnih zunanjih (predvsem) strokovnih ustanov.

Športno doživljajski program bo nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in lastnosti ter pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki in skupino. Z rednim in kakovostnim športno doživljajskim programom bomo prispevali k skladnemu bio-psiho-socialnemu razvoju otroka ali mladostnika, sprostitvi, nevtralizaciji negativnih učinkov večurnega sedenja in nezdravih vedenjskih ter čustvenih navad oz. vzorcev. Ob sprotni skrbi za zdrav razvoj otrok in mladostnikov, bomo vzgajali in učili, kako bodo v vseh obdobjih življenja bogatili svoj prosti čas s športno doživljajskimi vsebinami in poskrbeli:

 • da bodo čustvene napetosti sproščali in izražali na etično sprejemljiv način,
 • se preko športa kot medija povezovali z ljudmi in sklepali prijateljstva,
 • na sprejemljiv način kontrolirali vedenje,
 • poskrbeli za dosledno obiskovanje izbrane interesne dejavnosti, se nanjo ustrezno pripravili, na njo pravočasno odšli in ustrezno poskrbeli za čiščenje in hrambo opreme po njej.

Znanje in spretnosti pri procesu priprave, sodelovanja (udejstvovanja) in zaključka športne aktivnosti bomo osmišljevali, da ga bodo otroci in mladostniki lažje prenesli na ostala področja svojega delovanja. Šport bo predstavljal medij, preko katerega bomo poskušali doseči cilje na čustvenih, vedenjskih in vzgojnih področjih ter področjih skupinske dinamike.

Športni program bomo izvajali s povezovanjem z zunanjimi izvajalci tako, da bodo otroci vključeni v vsaj eno športno interesno dejavnost, ki se bo izvajala vsaj en krat na teden, otroci pa jo bodo obiskovali redno. En krat na teden bomo s skupinsko izvedli športno dejavnost v telovadnici Mladinskega doma Malči Beličeve, na zunanjih površinah doma ali v okolici doma. En krat na mesec si bomo s skupino ogledali eno športno prireditev. S skupino bomo izvedli tudi štiri večdnevne športno doživljajske projekte.

Strokovni članek: IZVEDBA ŠPORTNO DOŽIVLJAJSKEGA PROJEKTA JADRANJA V LJUBLJANSKEM MLADINSKEM DOMU MALČI BELIČEVE (avtor: Luka Dobovičnik)

Specializirana športna skupina

Izvajalki: Sergeja Anžič, Saša Rogan
VIZ SMLEDNIK

Športno skupino sestavlja sedem otrok in dve strokovni delavki. Namen programa je izvajanje različnih športnih dejavnosti, organiziranih popoldanskih aktivnosti, tridnevnih in petdnevnih doživljajsko-pedagoških projektov, učenje in izkušanje novih športnih in doživljajskih veščin, lastno evalviranje doživetega ter prenos naučenega v domače okolje. S specialnimi oblikami dela prek različnih medijev vzpostavljamo medsebojno zaupanje in spoštovanje, prispevamo k navajanju na samostojnost ter vplivamo na oblikovanje ustreznih navad ter vedenjskih vzorcev.

CILJI PROGRAMA

 • Učenje novih veščin, ki jih potrebujejo za zmanjšanje socialnih in učnih primanjkljajev.
 • Večja povezanost članov skupine in medsebojna pripadnost.
 • Konstruktivno preživljanje prostega časa.
 • Samostojnost in samoiniciativnost otrok in mladostnikov pri udejstvovanju.
 • Izboljšanje samopodobe in samozavesti.

 

Specializirana glasbeno umetniška skupina

Izvajalci: Toni Skelin, Maja Ferkulj, prof. nemščine, Boštjan Klemenčič
VIZ VIŠNJA GORA

Cilj glasbeno-umetniške skupine je pripravljati mladostnike in mladostnice, da bodo nekoč čim bolj samostojno stopali v življenje in bili pripravljeni na njegove zahteve. To bomo uresničevali z jačanjem talentov, ki jih imajo mnogi mladostniki/-ce. Cilj je, da bi mladostniki/-ce te talente razvijali, jih udejanjali in se s pridobljenimi veščinami vključili v svoje življenjsko okolje. Cilj je, da bi spodbujali zaposljivost s tem, v čemer so ti/te dijaki/-nje najboljši/e.

Mladostnikom/-cam ponujamo veščine, ki so drugačne od tistih iz običajnega šolskega področja. Tu se bodo preizkušali predvsem storilnostno. Recimo, vprašamo se lahko: Ali želim s svojim glasom sodelovati pri snemanju avtorskih skladb? Ali želim vizualno privlačno opremiti prireditveni prostor v skladu s tematiko prireditve? Ali želim poskrbeti, da so vse zvočne naprave in instrumenti ustrezno povezani in ozvočeni? In, da se nihče od nastopajočih na odru ne spotakne ob kakšen kabel? Ali želim sproščeno, iskrivo in srčno voditi program prireditve ter v odhajajočih obiskovalcih pustiti žarek lepega? Ali želim ustvariti svoj prvi film in se morda z njim uvrstiti na tekmovalni filmski natečaj?

Če je vsaj eno od teh vprašanj odgovorjeno pritrdilno, je to to.

Mladostniki/-ce se bodo lahko ustvarjalno izražali, delovali in sodelovali. Urili se bodo v opazovanju, večanju koncentracije, jačanju homogenosti skupine, ki dela za isti cilj, občutku pripadnosti in zaupanja. Gre za veščine, ki so življenjske, praktične, sproščujoče in povpraševane. Naš cilj je, da postanejo viri moči in ustvarjalnosti mladostnikov/-ic dobrina ne le za njih same, pač pa tudi za skupnost, v kateri živijo in kateri lahko doprinašajo.

 

Stanovanjska skupina z intenzivno obravnavo Novo mesto

Izvajalci: Tjaša Plažar, univ. dipl. literarna komparativistka, Uroš Rudolf, univ. dipl. športni pedagog, Milan Grah, univ. dipl. soc. pedagog
VIZ VIŠNJA GORA

Skupina z intenzivnim vzgojnim programom je namenjena mladostnikom, ki ne zmorejo bivanja v zavodu, torej tistim, ki se ne odzivajo na metode in tehnike strokovnih delavcev, razvijejo socialne fobije, so ogroženi s strani drugih gojencev ali pa ogrožajo druge in/ali samega sebe. Stanovanjska skupina Novo mesto jim omogoča umik iz zavoda, hkrati pa nadaljevanje izobraževanja in intenzivno strokovno pomoč, katere glavni cilj je osebnostni in profesionalni razvoj. Strokovno delo izvajajo socialni delavec, socialni pedagog, športni pedagog in psiholog, ki po potrebi sodelujejo tudi s pedopsihiatrom.

Program intenzivne skupine vsebuje štiri stopnje, med katerimi je glede na mladostnikov napredek, želje in potrebe možno prehajanje v obe smeri. Končni cilj je vrnitev v domače okolje in uspešna reintegracija v socialno okolje, tako družinsko kot širše.

 1. stopnja (intenzivni program): 3 – 6mesecev

Mladostnik napreduje na drugo ali četrto stopnjo, o čemer odločajo kriteriji in mladostnik s svojim vedenjem. Mladostnik lahko po treh mesecih ponavlja program, sicer nadaljuje na četrto stopnjo, o čemer se odločimo skupaj.

 1. stopnja (izobraževanje v matičnem zavodu): 6 mesecev ali do konca šolskega leta

Mladostnik napreduje na tretjo A ali B stopnjo, o čemer odločajo kriteriji in mladostnik s svojim vedenjem. Mladostnik se lahko glede na kriterije vrne na prvo stopnjo.

 1. A stopnja (izobraževanje v domačem okolju): 1 šolsko leto

Mladostnik po enem letu zaključi program, o čemer odločajo kriteriji in mladostnik s svojim vedenjem. Mladostnik se lahko glede na kriterije vrne na prvo ali drugo stopnjo.

 1. B stopnja (vključitev nazaj v matični zavod): po programu

Mladostnik zaključi program na predlog zavoda.

 1. stopnja (delo): 1 leto

Mladostnik po enem letu zaključi program, o čemer odločajo kriteriji. Na lastno željo se lahko mladostnik po treh mesecih vrne na prvo stopnjo.

 

Program mladostniku omogoča, da z rednim delom in sodelovanjem napreduje hitreje in se tudi hitreje vrne v domače okolje, v kolikor seveda sledi zastavljenim kriterijem. Posebna skrb je namenjena sodelovanju s starši oziroma osebami, h katerim se bo mladostnik vrnil po odhodu iz zavoda. Starše bomo ves čas vključevali in vabili k sodelovanju, posebej pa se bo potrebno opreti nanje pred obdobjem, ko bo mladostnik odšel v domače okolje. Po odhodu v domače okolje so tudi starši dolžni sodelovati z vzgojiteljem med obiski na domu ter po potrebi.

 

Stanovanjska specializirana vzgojna skupina Rdeča kljuka

Izvajalka: Ina Kreft Toman, mag. soc. ped.
ZVI LOGATEC

Stanovanjska skupina Rdeča Kljuka

Stanovanjska skupina Rdeča kljuka je dislocirana enota Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec. Pri nas lahko bivajo mladostniki in mladostnice v času šolanja. K nam pridejo z odločbo o namestitvi centra za socialno delo, ki presodi, da mladostnik potrebuje pomoč pri zdravem odraščanju.

Skupina se nahaja v stolpnici za Bežigradom v Ljubljani. Smo le streljaj oddaljeni od kopice šol in blizu železniške postaje, avtobusne postaje in mestnega središča. Skladno s tem je utrip skupine dinamičen in mestni. V skupini poudarjamo samostojnost stanovalcev pri skrbi zase, za skupino in pri odgovornosti za svoje odločitve.  Stanovalci skupaj z vzgojitelji skrbijo za čistočo in pripravo obrokov. Vsak dan so obvezne učne ure, kjer smo vzgojitelji na voljo za pomoč pri učenju. Sooblikujemo skupen prosti čas, obenem pa omogočamo mladostnikom tudi čas, ki je samo njihov. Trudimo se biti odkriti drug z drugim, rešujemo težave in konflikte  ob podpori vzgojitelja, se učimo dobrih načinov sobivanja s soljudmi v skupini in izven nje, krepimo socialne veščine in ponujamo varen in miren prostor za odraščanje.

Stremimo k temu, da bi naši mladostniki zrastli v Človeka, ki zna in zmore biti človeku sočloveku in prijatelj tudi samemu sebi.

V projekt smo se vključili, ker opažamo, da mladostniki pogosto pasivno preživljajo prosti čas. Ne zato, ker bi takrat počivali ali premišljevali. Počivanje in premišljevanje podpiramo in se ga lotevamo tudi sami. Bolj nas skrbi tisti čas, ko bi se naj mladostniki povezali z vrstniki in se naučili novih športnih ali ustvarjalnih spretnosti ter preko udejstvovanja tudi socialnih veščin. V sklopu projekta bi želeli skupino spodbuditi k domiselnemu preživljanju prostega časa v skupini (ustvarjanje, športne dejavnosti pred blokom, kolesarjenje…) in omogočiti pridobivanje novih izkušenj na izletih in doživljajskih taborih. Ocenjujemo, da se bodo tako pridobili pomembne veščine za sobivanje z drugimi, pridobili nova znanja, doživeli uspehe ter premagali odpore in si s tem izboljšali samozavest. Preko projekta jim želimo olajšati osamosvajanje in prehod iz skupine v samostojnost.

 

 

Stanovanjska specializirana vzgojna skupina Postojna

Izvajalka: Barbara Šantelj, mag. soc. ped.
ZVI LOGATEC

Stanovanjska skupina je prostor, kjer se otrokom in mladostnikom ponuja možnost zamenjave okolja, pomoči pri šolskem delu, pomoči njihovi družini in celotne podpore v včasih težavnih najstniških letih.

Stanovanjska skupina Postojna je nova priložnost, možnost bivanja in dokončanja šolanja za otroke in mladostnike, ki potrebujejo strokovno pomoč. Največkrat jih k nam pripeljejo težave v družini, slabi materialni in socialni pogoji, učne težave, vedenjske težave itd.

V skupino vključujemo fante in dekleta z območja celotne Slovenije, ki obiskujejo osnovne ali srednje šole v Postojni. Od nas pa se v šolo lahko vozijo tudi drugam, na primer v Ljubljano ali Koper. Delujemo pod okriljem Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec.

Pred sprejemom si skupaj s starši oziroma svojci ogledajo skupino in se seznanijo z načinom življenja v njej ter možnostmi šolanja. V skupino je vključenih 8 otrok oziroma mladostnikov, za katere skrbijo štirje vzgojitelji. Skupina se nahaja v individualni hiši v Postojni. Naša skupina je vpeta v mestno okolje. Skušamo se približati družinskemu načinu življenja: skupina se sama oskrbuje (sami kupujemo, kuhamo, peremo in pospravljamo), zato so njeni člani toliko bolj soodvisni in soodgovorni za vsa dejanja in dogajanja v skupini. Hkrati so tudi aktivni pri oblikovanju vzgojnega procesa.

Otroci oziroma mladostniki imajo možnost vključevanja v različne interesne aktivnosti tudi zunaj skupine. Pri tem sklepajo nova prijateljstva in se družijo z vrstniki. Ti jih lahko obiskujejo v skupini.

Enako so zaželeni obiski staršev in sorodnikov. Da bi se odnosi z družino ohranili oziroma razvijali, delamo na tem, da bi lahko za vsak konec tedna odhajali domov. Istočasno jih usmerjamo, da tudi počitnice preživljajo v domačem okolju.

Z vključitvijo v projekt, katerega sofinancirata Evropska unija ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport želimo še izboljšati izkušnjo bivanja v naši skupini. V ta namen, bomo v šol. letu 2017/18 in 2018/19 izvajali program za aktivno preživljanje prostega časa. Program bo mladostnikom dal nove izkušnje, jih opremil z novimi znanji, ter razširil možnosti, da so aktivni in pri tem poskrbijo za boljše počutje.

V okviru programa se bomo gibali in »športali«, obiskovali gledališke predstave in gradove, šli pozimi smučat na Pohorje in poleti plavat na Hrvaško obalo. Ostali čas bomo ustvarjali in se v mrzlih večerih zabavali ob družabnih igrah.

Z vključitvijo v projekt želimo vsem našim mladim ponuditi pozitivna in poučna izkustvena znanja, ki jih bodo lahko odnesli s seboj v odraslo samostojno življenje.

Program Stanovanjske skupine Postojna – stanovanjske skupine za aktivno preživljanje prostega časa zajema:

 • Pripravljalno obdobje, obdobje načrtovanja in nabave materiala
 • Nakupe, nabavo opreme in začetek izvajanja programov
 • Tedenski obisk telovadnice celo šolsko leto (igre z žogo, telovadba)
 • Razni pohodi po okolici, hribih in gorah (Nanos, Velika Planina itd.)
 • Na dva tedna ustvarjalna delavnica v skupini
 • Opremljanje športne sobe in tedensko izvajanje programov v športni sobi (ping-pong, aerobika, trening fitnesa)
 • Zimovanje na Pohorju (5-dnevni pedagoško-doživljajski projekt)
 • Obiski gledaliških predstav, gradov, novoletna večerja
 • Soteskanje v Bovcu (Eno-dnevni športno-doživljajski projekt)
 • Kolesarski izleti po okolici
 • Letovanje na Hrvaški obali (5-dnevni pedagoško-doživljajski projekt)
 • Srečanje – piknik s starši (projektno delo s starši)
 • In še in še in še…

…naše vodilo je aktivno in z dobro voljo J

Stanovanjska skupina Postojna
Ulica Dolomitskega odreda 25
6230 Postojna
Tel. 05 726 24 50
GSM: 031 321 611
E-pošta: stanovanjska.postojna@guest.arnes.si

 

INTENZIVNA ŠPORTNA SKUPINA ČRNUŠKA GMAJNA

Izvajalci: Tomi Martinjak, univ. dipl. šp. Pedagog, Marko Ocvirk, univ. dipl. psiholog, Peter Steničnik, univ. dipl. soc. pedagog in Irma Zdovc, univ. dipl. soc. pedagog
MDJ

V stanovanjski skupini Črnuška gmajna že daljše obdobje vključujemo v strokovno obravnavo razne dodatne doživljajske aktivnosti (mednarodne izmenjave, prostovoljce iz tujine, športne aktivnosti,..), s čimer želimo našim mladim omogočiti boljšo kvaliteto življenja. V tem šolskem letu smo se odločili, da v redni program vključimo še več športnih in doživljajskih vsebin, ki bodo načrtovane, izvedene in evalvirane bolj sistematično oziroma premišljeno. S tem programom želimo mlade spoznati z različnimi športnimi aktivnostmi, jih vzpodbuditi k aktivnemu preživljanju prostega časa in da bi s pomočjo izkušnje športnih aktivnosti premagovali ovire tudi na drugih socialnih, psiholoških področjih. Naš cilj ni vzgoja športnikov, ampak športnega duha. Šport nam služi kot poligon oziroma sredstvo za pridobivanje novih pozitivnih učenj za življenje.

Z načrtovanim programom želimo tako izboljšati tudi osebnostne lastnosti posameznikov, kot so obvladovanje stresa, asertivno izražanje agresije, spodbujanje empatije in timskega sodelovanja, odpravljanje pasivnosti, razvijanje vzdržljivosti, izboljšanje samopodobe in bolj zdrav odnos do svojega telesa. Vse to bomo dosegli skozi osebno izkušnjo vsakega posameznika, ki bo udeležen pri vadbeni enoti. Pozitivni učinki športnega udejstvovanja bodo tako vidni na različnih področjih (telesnem, čustvenem in socialnem).  

Pri vzgajanju mladostnikov s športom si želimo doseči podobne situacije kot v vsakdanjem življenju, le da bodo naše aktivnosti podkrepljene s strokovnim mentorstvom in podporo, mladostniki pa bodo morali biti aktivni pri izvajanju aktivnosti in reševanju morebitnih izzivov (strah, negotovost, pasivnost, neznanje). S športnimi dejavnostmi bomo lahko izvali čustvene reakcije, ki jih pri običajni vzgoji veliko težje. Šport nam bo omogočal veliko hitrejše rezultate in pristnejše reakcije udeležencev. Šport je torej le medij in ne cilj in gre za inovativni pristop k vzgoji in vplivanju na pozitivne spremembe v vedenju in čustvovanju mladostnikov.

Aktivnosti bodo potekale tako na prostem, v naravi kot tudi v telovadnici in bodo snemane. Kamera bo naš osnovni pripomoček, ogled in analiza posnetkov pa zrcalo reakcij in odzivov mladostnikov. S pomočjo posnetkov bomo lahko analizirali situacije oz. vedenja in na podlagi osebne izkušnje, torej z ogledom posnetkov in s tem vpogledom v vedenja v določeni situaciji, imeli možnost vplivanja na reagiranja v podobnih situacijah v prihodnje.

Inovativni pristopi v vzgoji in izobraževanju so pomembni, saj dopolnjuje že utrjene, rutinirane strokovne programe in nas silijo k drznejšemu razmisleku o uporabnosti in učinkovitosti vzgojnih pristopov nasploh.

Z novim programom omogočamo mladim z manj priložnostmi, da postanejo bolj aktivni, da se naučijo tehnik za uspešnejše premagovanju težav in posledično bolj aktivno vključevanje v družbo.

V program so vključeni mladostniki stari od 15 do 18 let iz stanovanjske skupine Črnuška gmajna. Vsi mladostniki so se v preteklosti že srečali z različnimi oblikami tveganega vedenja, neustreznimi in nespodbudnimi razmerami doma, šolskim neuspehom in so bili tudi zaradi teh razlogov nameščeni v stanovanjsko skupino.