MOBILNA SOCIALNO PEDAGOŠKA OBRAVNAVA

Izvajalka: Dijana Kožar Tratnik, univ. dipl. psiholog

MD Malči Beličeve

V MDMB Ljubljana se dnevno srečujemo z otroki in mladostniki, ki imajo težave s pozornostjo in koncentracijo pri šolskem delu, kakor tudi v odnosih. Zato je delo mobilne socialno pedagoške službe usmerjeno na opolnomočenje otrok z vedenjskimi in čustvenimi težavami za napredovanje v običajnih ne-zavodskih izobraževalnih programih, zlasti na področju osnovnega šolanja. Otroci, ki so sicer nameščeni v vzgojnih zavodih in mladinskih domovih in obiskujejo redne izobraževalne programe, so namreč zaradi svojih izrazitih čustvenih in vedenjskih težav običajno izključeni iz socialnega življenja šol, tudi iz procesa poučevanja. Intenzivna mobilna socialno pedagoška služba predstavlja skrb za zavodskega otroka ali mladostnika v običajni šoli in vključuje tudi delo z oddelkom, oddelčnim učiteljskim zborom oziroma šolo kot celoto ter starši otrok. Naloge mobilne socialno pedagoške službe se navezujejo na svetovanje strokovnim delavcem, ki izvajajo DSP na šolah, sodelovanje s starši in izvajanje različnih delavnic. Prav tako želimo otrokom, ki imajo težave s pozornostjo in koncentracijo (ADHD) s specializiranimi oblikami dela zagotoviti celostno pomoč in intenzivno individualno obravnavo s pomočjo naprave Play Attention. To je posebna naprava s senzorji, kjer s pomočjo zbranosti vodimo računalniško igro. Igra je sestavljena iz 5-6 igric in 3 nivojev (lažji, srednji in težji), pri čemer je za prehod na naslednji nivo potrebno doseči vsaj 85 % koncentracijo. Gre za vodilno tehnologijo pri učni in vedenjski pomoči pri osebah z ADHD-jem in vpliva na:

  • izboljševanje ohranjanja pozornosti;
  • izboljševanje ignoriranja motenj – zmanjšuje vpliv motenj;
  • izboljševanje pomnjenja;
  • omogočanje hitrejšega opravljanja nalog;
  • izboljševanje spretnosti organiziranja.

 

Z uporabo naprave lahko posledično vplivamo tudi na boljši uspeh v šoli, dosežemo pri otroku večje samospoštovanje in zadovoljstvo v življenju. Prvi rezultati so pri otroku vidni že po 20 urah, po 40 urah obravnave se pričakujejo trajni rezultati.

 

Intenzivna mobilna socialno pedagoška obravnava na pedagoškem področju

Izvajalka: Eva Breznik, univ. dipl. socialna pedagoginja

MDJ

Učne težave lahko delimo na splošne in specifične učne težave. Otroci in mladostniki s splošnimi učnimi težavami imajo težave pri osvajanju znaj pri vseh predmetih, prepoznamo jih, ker dosegajo bistveno nižje dosežke kot njihovi vrstniki. Razloge za splošne učne težave lahko iščemo v nižjih intelektualnih sposobnostih, motnjah socialno-emocionalnega prilagajanja, slabše razvitih samo-regulacijskih sposobnostih,  sociokulturni prikrajšanosti in drugačnosti, drugojezičnosti, neustreznem in nezadostnem poučevanja, itd. 

Na drugi strani pa so specifične učne težave, ki se nanaša na heterogeno skupino motenj, ki se kažejo kot pomembne težave pri osvajanju in rabi govora, branja, pisanja, rezoniranja in matematičnih sposobnosti ter sprejemanju slušnih dražljajev. Te motnje so nevrofiziološko pogojene in se lahko pojavljajo preko celega življenjskega obdobja.

Mladostniki Mladinskega doma Jarše se soočajo tako s specifičnimi kot splošnimi učnimi težavami. Namen mobilne socialno-pedagoške službe mladostnikom nuditi pomoč pri premagovanju obstoječih primanjkljajev  in omogočiti mladostnikom strukturirane učne priložnosti, v katerih so uspešni, ter s tem opolnomočiti mladostnike za uspešnejše soočanje z učnimi izziv in spremljajočimi težavami.

 

Intenzivna mobilna socialno pedagoška obravnava na pedagoškem področju

Izvajalki: Ana Bešter, dipl. soc. pedagog in Tjaša Dolinar, mag. prof. soc. pedagogike

VZ KRANJ

S programom “Intenzivna mobilna socialno-pedagoška obravnava” bomo v okviru načrtovanja celostne obravnave osredotočeni predvsem na otroka. Stremeli bomo k temu, da se bo otrok bolje počutil v šolskem okolju, da se bo zavedal svojih dejanj in tudi znal prevzeti odgovornost zase. Doseči želimo predvsem to, da se bo otrok naučil reševati svoje stiske na konstruktiven način. Pri doseganju teh ciljev bomo izhajali iz otroka, skupaj z njim načrtovali individualni program zanj, mu nudili različne oblike terapevtske obravnave (terapija z živalmi, glasbena terapija,…) glede na njegove interese, ter ga spodbujali, mu svetovali in mu sledili pri doseganju zastavljenih ciljev.

Vsak vključen otrok nam predstavlja središče lastnega ekosistema, zato je pomembno, da sodelujemo in delamo tudi z drugimi elementi tega ekosistema. Posegli bomo na njegovo šolsko področje, kjer bomo z namenom večje sprejetosti otroka v razredno in šolsko skupnost sodelovali z njegovim razrednikom, svetovalno službo in ravnateljem. Prisotni bomo na razrednih urah, jih skupaj z razrednikom tudi načrtovali, pripravljali aktivnosti za celoten razred in predstavljali varno osebo, h kateri se otrok lahko zateče, če je v stiski. Prisotni bomo tudi v stanovanjski skupini, kjer se bomo vključili v otrokov vsakdan prek udeležbe na učnih urah, na aktivnostih skupine in na sproščenem druženju. S tem bomo spoznali otrokove interese, se z njim pogovarjali in gradili odnos. Sodelovali bomo tudi z vzgojitelji v skupinah, saj se nam zdi izmenjava informacij o otroku zelo pomembna za uspešno načrtovanje projekta. Velik poudarek bomo pa dali tudi grajenju odnosa s starši. Spodbudili jih bomo k sodelovanju in jim preko individualnega in skupinskega druženja poskušali približati naše delo, spoznavali bomo teme in vprašanja, ki se jim zdijo pomembna in bomo nanje tudi odgovorili, pogovarjali pa se bomo tudi o vzgoji ter postavljanju meja, vse to pa z namenom, da jih opolnomočimo v odnosu z njihovim otrokom in da jih spodbudimo k soustvarjanju okolja, ki bo za otroka najbolj konstruktivno.

Vsebino projekta smo zasnovali dokaj široko in odprto, saj želimo, da je celoten proces za vsakega otroka individualiziran, saj ima vsak svoje specifične potrebe, ki jih moramo nasloviti in upoštevati.