MEDIACIJA

Namen programa je uveljaviti mediacijo kot pomembno in nujno obliko dela v vzgojnih zavodih.

TEMELJNI CILJI programa so:

– Zmanjšanje nasilja in agresivnega vedenja,

– Učenje konstruktivnejših načinov reševanja konfliktov,

– Krepitev psihosocialnih veščin, ki podpirajo sodelovanje z drugimi: empatija, timsko delo, generiranje rešitev itd.

– Izboljšanje komunikacijskih veščin mladostnikov itd.

VIZIJA PROGRAMA je šolsko in vrstniško mediacijo uvrstiti v  preventivno in proaktivno vzgojno delovanje slovenskih zavodov in ustvariti sinergije z ostalimi vzgojnimi dejavnostmi ter oblikovati mediacijsko mrežo med zavodi in stanovanjskimi skupinami.

Število vključenih v program: vzgojitelji/učitelji, ki se bodo izobraževali za trenerje: min. 20. maks.42 Število vključenih otrok/mladostnikov: minimalno 30, maksimalno 62 Program bo izvajal Vzgojno izobraževalni zavod Višnja Gora.

Šolska in vrstniška mediacija

Izvajalec: Irena Borštnar, univ. dipl. soc. pedagog,družinska mediatorka in trenerka mediatorjev , mag. Barbara Lapajne Predin, družinska mediatorka in trenerka mediatorjev

VIZ Višnja Gora

V 150 urno usposabljanje in izobraževanje za šolske  mediatorje so vključeni strokovni delavci 6 vzgojnih zavodov in stanovanjskih skupin. Usposobljeni šolski mediatorji- koordinatorji pa  bodo znotraj svojih organizacij usposobili vrstniške mediatorje.

Na ta način  bomo mediacijo  vključili v preventivno in proaktivno vzgojno delovanje in hkrati ustvarili sinergijo z ostalimi vzgojnimi dejavnostmi ter oblikovali mediacijsko mrežo med slovenskimi zavodi in stanovanjskimi skupinami.

Učenje spretnosti upravljanja s konflikti  pri mladih spodbuja psihosocialni razvoj  na način, da se izboljša kvaliteta šolskega in zavodskega življenja, življenja v družini, povečujejo se celo možnosti zaposlitve.

Cilj tega projekta je opolnomočenje strokovnih delavcev  s kompetencami, ki bodo vplivale na njihovo samozavest in oceno lastne vrednosti. Vzgojitelji, učitelji in svetovalni delavci  pa bodo vse to prenašali na otroke in mladostnike, kar bo  pozitivno vplivalo na vzpostavitev dobre zavodske klime, zmanjšanje agresivnega vedenja in izboljšanje medosebnih odnosov.

Vrstniška mediacija spodbuja pozitivno komunikacijo, uči, ozavešča in širi družbene vrednote ( kot so nenasilna komunikacija, sožitje, odgovornost, pravičnost, empatija, timsko delo…), krepi pozitivno samopodobo in spodbuja osebnostno rast ter razvoj naših otrok in mladostnikov.